Lưu trữ thẻ: hoét mày trắng đuôi cụt trống mái

Chim hoét mày trắng đuôi cụt trống mái phân biệt như thế nào?

Chim hoét mày trắng đuôi cụt là một trong những loài chim bản địa Việt...